Đại hội cổ đông 2016

Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Download File Biên bản ĐHĐCĐ lần thứ nhất0001.pdf ...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Download File Nghi quyet DHCĐCĐ lần thứ nhất0001.pdf ...

Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị

Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị
Download File Bien ban Kiem phieu bau HDQT tai DHCD lan 10001.pdf ...

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần thứ nhất

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần thứ nhất
Download File Bao cao Kiem tra tu cach co dong DHCD lan 10001.pdf ...

ĐỐI TÁC