Công ty SONA tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 28.06.2019, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (“Công ty SONA”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông của công ty.

Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2018; Ông Nguyễn Đức Nam – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; Bà Lê Thị Hà – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ trình bày Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2018; Ông Phạm Văn Thắng trình bày các Tờ trình đại hội. Tại Đại hội, tất cả các cổ đông hợp pháp có mặt tại đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra nghiêm túc, kết thúc thành công, sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.