Đại hội cổ đông 2024

CBTT: Bien ban va Nghi quyet ĐHĐCĐ 2024 CBTT: Thay đổi thời gian tổ chức [...]

Đại hội cổ đông 2023

SON_Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 SON_Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Thư [...]

Đại hội cổ đông 2022

SON: Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2022 SON: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ năm [...]

Đại hội cổ đông 2021

SON: CBTT Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021 SON: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 26. [...]

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

11. Tờ trình thông qua miễn nhiệm HĐQT 2. Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ [...]

Đại hội cổ đông 2020

Nghị quyết số 28/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [...]

Đại hội cổ đông năm 2019

Nghị quyết số 01/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [...]

Đại hội cổ đông năm 2018

Nghị quyết số 03/NQ-DHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [...]

Đại hội cổ đông 2017

Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Biên bản Đại [...]

Đại hội cổ đông 2016

Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Nghị quyết Đại hội đồng [...]