Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

11. Tờ trình thông qua miễn nhiệm HĐQT

2. Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 và ĐHĐCĐ thường niên 2021

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 và ĐHĐCĐ thường niên 2021

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 và ĐHĐCĐ thường niên 2021

12. Tờ trình thông quan Danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

7. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

5. Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

4. Quy chế làm việc của ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Dự thảo)

Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ năm 2021

3. Chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

15. Quy chế Quản trị nội bộ Công ty CP Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại

Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2021

17. Tờ trình thông qua Quy chế về chế độ làm việc của Ban Kiểm soát

18. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ

16. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

10. Tờ trình Điều lệ bổ sung, sửa đổi

14. Quy chế về chế độ làm việc của Ban Kiểm soát

13. Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

9. Phụ lục Danh mục Điều lệ (sửa đổi)

8. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty SONA (sửa đổi)