Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 10/10/2023 Báo cáo tài chính 6 tháng [...]

Thông báo cổ đông

Nghị quyết Số 35/2023-NQ-HĐQT họp HĐQT quý 3năm 2023 31/10/2023 Nghị quyết Số 34/2023-NQ-HĐQT họp [...]

Đại hội cổ đông 2023

SON_Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 SON_Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Thư [...]

Đại hội cổ đông 2022

SON: Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2022 SON: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ năm [...]

Đại hội cổ đông 2021

SON: CBTT Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021 SON: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 26. [...]

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

11. Tờ trình thông qua miễn nhiệm HĐQT 2. Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ [...]

Đại hội cổ đông 2020

Nghị quyết số 28/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [...]

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2020 29/04/2021 Báo cáo Thường niên năm 2019 28/05/2020 Báo cáo [...]

Đại hội cổ đông năm 2019

Nghị quyết số 01/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [...]

Đại hội cổ đông năm 2018

Nghị quyết số 03/NQ-DHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [...]