Thông báo cổ đông

Nghị quyết 38/2024/NQ-HĐQT họp HĐQT quý 1 năm 202420/05/2024
Nghị quyết 37/2024/NQ-HĐQT vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 202419/04/2024
Nghị quyết Số 36/2024/NQ-HĐQT họp HĐQT quý 4 năm 202320/03/2024
Nghị quyết Số 35/2023/NQ-HĐQT họp HĐQT quý 3 năm 202331/10/2023
CBTT: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Huy16/10/2023
Nghị quyết Số 34/2023/NQ-HĐQT họp HĐQT quý 2 năm 202307/09/2023
Nghị quyết số 33/NQ-HDQT họp HĐQT quý 1 năm 202324/05/2023
Nghị quyết số 32/NQ-HDQT họp HĐQT quý 4 năm 202206/04/2023
SON: CBTT Thông báo hủy đăng ký giao dịch07/04/2022
Nghị quyết số 28/NQ-HDQT quý 4 năm 202131/12/2021
quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 27/01/202128/01/2021
Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước sang SCIC29/10/2020
Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 29/5/202029/05/2020
Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 22/5/2020 về tổ chức ĐHĐCĐ năm 202022/05/2020
Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 16/4/202017/04/2020
Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 12/3/202019/03/2020
Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 23/5/2019 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201923/05/2019
Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 23/5/201923/05/2019
Công văn số 229/CV-ĐKKD ngày 22/4/2019 vv gia hạn họp Hội đồng cổ đông công ty SONA năm 201904/05/2019
Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 19/10/201822/10/2018
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT ngày 23/7/201824/07/2018
Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 18/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức ĐHĐCĐ năm 201821/05/2018
Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị22/03/2018
Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/12/2017 của Hội đồng quản trị25/12/2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán/đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khóa18/10/2017
Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 25/8/2017 của Hội đồng quản trị25/08/2017
Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị08/05/2017
Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 19/01/2017 của Hội đồng Quản trị21/02/2017
Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/10/2016 của Hội đồng quản trị26/10/2016
Biên bản Họp HĐQT lần thứ 3 – 4/201622/08/2016
Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 19/7/2016 của Hội đồng quản trị19/07/2016
Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 20/3/2016 của Hội đồng quản trị21/03/2016
Nội quy lao động của Công ty SONA01/02/2016
Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)28/01/2016
Quyết định ban hành Cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc27/01/2016
Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 07/12/2015 của Hội đồng quản trị27/01/2016
Quyết định phương án cổ phần hoá12/05/2015
Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp12/05/2015
Phương án cổ phần hóa12/05/2015
Chi tiết quy chế đấu giá12/05/2015
Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)12/05/2015
PDF Embedder requires a url attribute