Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán30/03/2024
Báo cáo tài chính quý 3 năm 202310/10/2023
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 202318/08/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán18/04/2023
Báo cáo tài chính quý 3 năm 202203/11/2022
SON: CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 202220/04/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán31/03/2022
Báo cáo Tài chính Q2 năm 202120/07/2021
Báo cáo Tài chính Q1 năm 202128/04/2021
Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán01/04/2021
Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 202009/10/2020
Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 202006/07/2020
Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán16/03/2020
Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 201911/10/2019
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 201908/07/2019
Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 201905/04/2019
Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán02/04/2019
Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 201817/10/2018
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 201809/08/2018
Báo cáo tài chính Quý I năm 201818/05/2018
Báo cáo tài chính năm 201725/04/2018
Báo cáo tài chính năm 201627/06/2017
Báo cáo tài chính năm 201526/04/2016
Báo cáo tài chính năm 201412/05/2015
Báo cáo tài chính năm 201312/05/2015
Báo cáo tài chính năm 201212/05/2015