Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 30.06.2017, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (“Công ty SONA”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông. Về dự Đại hội có Ông Trinh Duy Chấn – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau Nghi lễ Khai mạc Đại hội, Ông Đặng Huy Hồng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT. Báo cáo cho biết “Trong năm 2016 mặc dù còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã hoạt động tích cực hoạt động theo Điều lệ công ty và các nghị quyết, thực hiện chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết, hoạt động kinh doanh đạt được những kết quả đáng ghi nhận”. HĐQT Công ty cảm ơn sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV công ty trong thực hiện kế hoạch 2016, sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông. Căn cứ theo định hướng phát triển của công ty SONA đến năm 2020 và xa hơn nữa, HĐQT đề xuất các mục tiêu nhiệm vụ chính của SONA trong năn 2017 như sau:

  • Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty , Luật doanh nghiệp năm 2014 và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  • Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
  • Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Chỉ đạo ban điều hành sát kế hoạch thoái vốn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để thoái tiếp 23.7% vốn điều lệ nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước xuống còn 75% trong măm 2017.
  • Chỉ đạo ban điều hành công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác liên kết đầu tư là công ty cổ phần Tasco để sớm khởi công dự án tại Cầu Giấy – Hà Nội và thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.
  • Chỉ đạo ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như việc trả nợ vay cá nhân và ngân hàng.
Ông Đặng Huy Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2017

Tiếp theo, đại diện Ban Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh nam 2017.

Ông Nguyễn Đức Nam – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của KQKD năm 2016 và kế hoạch KD năm 2017

Đại hội cũng được nghe Đại diện Ban Chủ tọa trình bày  Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ và Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016, Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động cho thuê lại lao động. Tất cả các cổ đông nhất trí thông qua các tờ trình của HĐQT.

Bà Lê Thị Hà  – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cổ đông và ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Chủ tọa và đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra nghiêm túc, kết thúc thành công, sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.