Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại được tổ chức vào ngày 29/05/2015 như sau:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.218.882 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại được tổ chức vào ngày 29/05/2015 như sau:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.218.882 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT

Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 11 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 40.000 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 40.000 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 9.500 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 14.500 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 14.500 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 10.163 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 11 NĐT

Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 11 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 40.000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 406.520.000 đồng