TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 30/5/2022, tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA, Mê Linh, tp.Hà Nội, Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại (Mã SON) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội gồm có đại diện Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đại diện công ty Kiểm toán CPA Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị và các cổ đông.

Đại hội đã nghe:

  • Ông Nguyễn Đức Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt năm 2023;
  • Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  • Ông Nguyễn Xuân Việt Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  • Ông Đinh Tất Lợi, Phó Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình đại hội.

Tại Đại hội, tất cả các cổ đông hợp pháp có mặt tại đại hội đã nhất trí thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã diễn ra nghiêm túc, kết thúc thành công.