VIỆN NGHIÊN CỨU THANH TRA VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (RIICP) GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SONA

Viện Nghiên cứu Thanh tra và Phòng, chống tham nhũng (RIICP) được thành lập theo Quyết định số 1221/QĐ – LHHVN ngày 26/11/2018 của Liên Hiệp hội Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký: A-2003 ngày 07/12/2018.

Viện Nghiên cứu Thanh tra và phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1221/QĐ – LHHVN ngày 26/11/2018 của Liên Hiệp hội Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký: A-2003 ngày 07/12/2018.

Viện hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết về bài đăng:

http://phongchongthamnhung.com.vn/27579.html