Đại hội Cổ đông lần thứ Nhất Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)

Chiều ngày 24/08/2015, tại Trụ sở Bộ, Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa cùng đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Pháp chế cùng đại điện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Thực hiện quyết định số 400/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) thành công ty cổ phần. Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của SONA. Đối tượng thực hiện bầu cử là tất cả các cá nhân, tổ chức đã mua cổ phần lần đầu của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) – (sau đây gọi chung là “cổ đông”) hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự, có mặt tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) được quyền tham dự bầu cử.

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Huy Hồng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty SONA cũng thông qua nội dung chính của Đại hội như sau: Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và thương mại; Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại SONA; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thông qua Kế hoạch SXKD của Công ty giai đoạn 2015 – 2017; Thông qua chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Kết quả cuối cùng của Đại hội Cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) như sau: Chủ tich Hội đồng quản trị: Ông Đặng Huy Hồng; Tổng giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Đức Nam; Ủy viên Hội đồng quản trị: 03 người bao gồm: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Ông Phạm Văn Thắng và Ông Trịnh Duy Chấn.