THÔNG BÁO: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại

– Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ , ngày 24 tháng 08 năm 2015.

– Địa điểm: Hội trường Văn phòng Bộ LĐ -TB & XH- Số 02 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại SONA

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại SONA như sau:

– Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ , ngày 24 tháng 08 năm 2015.

– Địa điểm: Hội trường Văn phòng Bộ LĐ -TB & XH- Số 02 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Nội dung chính của Đại hội:

(i) Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và thương mại
(ii) Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
(iii) Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại SONA;
(iv) Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;
(v) Thông qua Kế hoạch SXKD của Công ty giai đoạn 2015 – 2017;
(vi) Thông qua chế độ tiền lương, thưởng và thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS;
(vii) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

– Chương trình Đại hội, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội: Đã được gửi tới Quý vị Cổ đông kèm theo Thư mời tham dự Đại hội.

– Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website Công ty: / bắt đầu từ ngày 12/08/2015. Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu trước tài liệu phục vụ Đại hội và đem theo để sử dụng tại Đại hội.

– Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông mua cổ phần phát hành lần đầu của SONA hoặc người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.
– Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 18/08/2015.
– Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo mẫu của Công ty) phải được gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 18/08/2015.
– Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên Tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV (theo mẫu của Công ty) dự họp thay. Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng gửi trước 16 giờ ngày 18/08/2015 theo thông tin sau:

Nơi nhận giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, kiến nghị và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
Người nhận: Nguyễn Trung Phương – Văn phòng Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và thương mại
Địa chỉ: Số 34 phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Điện thoại: 04.39741883 – 0912046282 Fax: 04.39741420
Email: phuongnt@sona.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội./.

TM.TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ
TỔ TRƯỞNG                              
         Đã ký                                   

ĐẶNG HUY HỒNG